projektowanie magazynów

Projektowanie magazynów- współczynnik wykorzystania przestrzeni magazynowej

Wysoka funkcjonalność oraz efektywność magazynu w dużej mierze opiera się na prawidłowo prowadzonej gospodarce magazynowej. Organizacja przedsiębiorstwa w zakresie przechowywania dóbr materialnych, pozwala nie tylko na zwielokrotnienie i bardziej ergonomiczne wykorzystanie przestrzeni magazynu, ale także usprawnienie transportu wewnętrznego oraz zewnętrznego na linii dostawa-magazyn-odprawa.

W trakcie zarządzania zasobami magazynowymi jednym z kluczowych elementów pracy jest stała kontrola i monitorowanie efektywności, raportowanie działań z zakresu sprawnego składowania towarów, a także analiza procesów odbiorczych

Organizacje i przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką magazynową w celu podnoszenia rentowności obiektu wdrażają rozwiązania magazynowe, których celem jest usprawnienie logistyki transportowej i składowania towaru.

Nierzadko wymaga to reorganizacji hal magazynowych pod kątem wykonanego projektu. Projektowanie magazynów rozpoczynamy zazwyczaj od analizy problemu, sytuacji zastanej. Jeżeli założeniem ma być rozwiązanie doraźne proces planowania nie przewiduje dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Niejednokrotnie jednak projekt magazynu umożliwia dalsze jego poszerzenie w zależności od ścieżki rozwoju lub poszerzenia zakresu magazynowania.

Projekt magazynu rozpoczynamy od analizy wskaźników, na podstawie których przeprowadzona zostaje analiza wydajności, operacji logistycznych przeprowadzanych w obiekcie, kosztów działalności magazynu kończąc na ekonomicznych wskaźników związanych z samą pracą i obsługą magazynu.

W ramach analizy wydajności magazynu początkowo analizie zostaje poddana pojemność użytkowa magazynu, tzn. przestrzeń hali przeznaczona do składowania ładunków. Na podstawie tych wyników oraz w odniesieniu do liczby składowanych towarów możliwe jest określenie produktywności magazynu. Pomiar opiera się na stosunku wartości magazynowych towarów do wartości zaangażowanych zasobów. Im wyższa wartości składowanego towaru tym lepiej dla przedsiębiorstwa.

Innym elementem jest wskaźnik wykorzystania pojemności składowanej magazynu. Wynik wyliczeń wskazuje na to czy pojemność składowania zaplanowana dla konkretnego magazynu jest w pełni wykorzystywana. Celem wyliczeń jest wynik najbliższy 1.

Obliczeniom podlega także wykazanie samej przestrzeni eksploatacyjnej powierzchni składowania magazynu, gdzie wartościami jest obrót towarem w obrębie magazynu oraz pojemność według planu zagospodarowania przestrzeni magazynowej.

Dążąc do analizy ekonomicznych warunków magazynu, w trakcie planowania magazynu wykazuje się również stopień wykorzystania technologi w magazynie. Liczba wykorzystywanych do pracy maszyn przełożona na pojemność użytkowa magazynu pozwala oszacować poziom zaawansowania technologicznego hali.

Analizie wskaźników dotyczących wyłącznie przestrzeni magazynowej podlega także zagospodarowanie w środki transportowe, ich wydajność oraz efektywność, czas pracy wykorzystany do obsługi urządzeń maszynowych oraz procesów składowania, jak i sam proces paletyzacji ładunków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *